Invoering continue screening fase 2 in kinderopvang succesvol

Project

Foto Nationale Beeldbank Kinderopvang.jpg

De invoering van de continue screening fase 2 in de kinderopvang betekent de   inwerkingtreding van het personenregister kinderopvang (personenregister). Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen of regelmatig aanwezig is op een kinderopvanglocatie tijdens opvanguren, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in voornoemd personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden vaste en tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de kinderopvanglocaties tijdens opvanguren continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.

Het register draagt in combinatie met maatregelen als het vierogen principe voor kinderdagverblijven bij aan meer veiligheid in de kinderopvang.  Vaste medewerkers, gastouders en hun volwassen huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Met de realisatie van continue screening fase 2, de inwerkingtreding van het personenregister, vallen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten, zelfstandigen en vrijwilligers onder de continue screening. Deze groep moet vanaf 1 maart 2018 ingeschreven staan in het register. Wie in het register is opgenomen wordt continu gescreend. [Bron: Rijksoverheid.nl]

Het project is in opdracht van het Ministerie van SZW uitgevoerd. Het register zelf is door ICTU ontwikkeld en ondergebracht bij DUO. Het register is gekoppeld met Justis voor de VOG verificaties. Justis voert deze VOG verificatie uit als onderdeel van de inschrijving in het personenregister, en controleert hierbij of degene die zich wil inschrijven over de hiervoor benodigde geldige VOG beschikt. Veel partijen in de keten hebben bijgedragen om de implementatie per 1 maart 2018 goed voor te bereiden. Daarmee is het project Continue Screening Kinderopvang Fase 2 succesvol afgerond.

Vaste medewerkers, gastouders en hun volwassen huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Met de komst van dit register zullen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten, zelfstandigen en vrijwilligers onder de continue screening vallen. Deze groep moest vanaf 1 maart 2018 zo spoedig mogelijk ingeschreven staan in het register.
Naast het maatschappelijk belang van toename van de veiligheid in de kinderopvang, levert het personenregister ook administratieve voordelen op.

Zo’n zes maanden na invoering blijkt dat men het register goed weet te vinden. Inmiddels is er een vulling gerealiseerd met ruim 188.000 goedgekeurde inschrijvers, die gekoppeld zijn aan een houder van een kinderopvangorganisatie.
De opdrachtgever bij SZW, Maaike Tuyll van Serooskerken, liet tijdens een bijeenkomst met betrokken partijen ter afsluiting van het project weten tevreden te zijn met het resultaat en de samenwerking.

Maaike van Tuyll:

“Ik ben heel blij met dit resultaat en wil ICTU en andere ketenpartijen hartelijk danken voor hun inzet bij de ontwikkeling van het personenregister. ICTU heeft goed werk geleverd, door onze wens om een register te bouwen te vertalen in een systeem dat gebruiksvriendelijk is en simpel oogt, ondanks de complexiteit die erachter schuil gaat. De software van het personenregister is door SIG beoordeeld met een mooie score van 4.2*. Gelukkig blijft ICTU betrokken bij dit project en zal zij in opdracht van DUO werken aan de doorontwikkeling van het personenregister.”

Voor meer informatie:
https://personenregisterkinderopvang.duo.nl/
https://duo.nl/kinderopvang/personenregister-kinderopvang.jsp

Justis over de VOG-verificatie:

De invoering van het personenregister kinderopvang betekent voor Justis het leveren van een nieuwe dienst, te weten VOG-verificatie. Bij inschrijving in het PRK wordt aan Justis gevraagd of iemand beschikt over een geldige VOG en Justis geeft als antwoord ja of nee. Dit proces verloopt geautomatiseerd, eenvoudiger kan het bijna niet. Door de goede samenwerking is de implementatie prima verlopen. De wijze van screenen blijft onveranderd. De Justitiële Informatiedienst verstrekt Justis een signaal als er voor een persoon uit het personenregister een wijziging is opgetreden qua justitiële documentatie. Justis beoordeelt op basis van dit signaal of het nodig is dat deze persoon opnieuw een VOG aanvraagt. Wanneer dit het geval is, geeft Justis een signaal door via DUO aan de toezichthouder voor de kinderopvang (de GGD GHOR) en wordt deze persoon via zijn werkgever verzocht een nieuwe VOG aan te vragen.

Meer weten?