Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg

Project

Hervorming-langdurige-zorg_website.jpgHet programma Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (i-HLZ) ondersteunde de overgang naar het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2015.

De verschuiving van de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), raakte gelijksoortige processen bij partners in de ketens en daarmee ondersteunende systemen en gegevens. Het programma i-HLZ zorgde voor de afstemming en samenhang ten behoeve van de informatievoorziening tussen de verschillende projecten. ICTU leverde hieraan een bijdrage.

Optimale informatievoorziening zorgketen

Goede ketensamenwerking vereist een optimaal afgestemde informatievoorziening. Ketenpartijen in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en het sociaal domein willen de informatievoorziening vereenvoudigen, moderniseren en standaardiseren.

In het toekomstbeeld Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO, 2016) zijn 3 ambities beschreven, waaraan de informatievoorziening daarbij moet voldoen:

  • eenvoud en transparantie voor de burger;
  • lastenverlichting (en kostenbesparing) voor de organisaties in de zorg;
  • modernisering van de gegevenshuishouding.

Om deze ambities te bereiken, is een informatievoorziening nodig, die gebruik maakt van gestandaardiseerde gegevens en berichten, waardoor gegevens in de ketens hergebruikt kunnen worden.

Werken aan gegevensuitwisseling en standaarden

Het programma i-HLZ omvatte verschillende projecten. ICTU ondersteunde onder andere het project Gegevensuitwisseling en Standaarden (GuStan). Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een gestandaardiseerd platform voor de uitwisseling van gegevens in de zorgketens. Zo komen gegevens binnen de langdurige zorg voor ketenpartijen beschikbaar.

Portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning

Met Stelselcatalogus werd samengewerkt aan de totstandkoming van een Zorgwoordenboek. Tevens werd bekeken welke generieke (slimme) diensten ingezet kunnen worden in de langdurige zorg, over de domeinen WLZ (Wet langdurige zorg), Wmo en Zvw heen. Aansluiting bij het eID-stelsel (nu Idensys) en inzage voor de burger via MijnOverheid.nl zijn hier voorbeelden van.

Resultaten

ICTU ontwikkelde een startarchitectuur met kaders en een ontwerp van de voorzieningen die nodig zijn voor de domeinoverstijgende gegevensuitwisseling. Vervolgens hielp ICTU bij het voeren van regie op de uitvoering en naleving van opgestelde kaders, en bewaakte zij de samenhang bij de realisatie.

Opdrachtgever

ICTU was vanaf september 2013 betrokken bij i-HLZ. We voerden de werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het project iHLZ is inmiddels afgerond.

Meer weten?