e-SENS voor digitale dienstverlening in Europa

Project

Zodat overheden, burgers en bedrijven met elkaar goed en veilig informatie kunnen uitwisselen over grenzen heen.

Door groeiende samenwerking tussen EU-lidstaten, hoge mobiliteit en de toename van internationale handel groeit binnen de Europese Unie de behoefte aan een goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening. Dit geldt voor overheden, bedrijven en burgers.

De Digitale Agenda van de EU richt zich op ICT-oplossingen om dit te verbeteren. De Europese Commissie initieerde diverse pilots om de interoperabiliteit tussen Europese lidstaten te bevorderen. Het project e-SENS - Electronic Simple European Networked Services - staat voor een nieuwe aanpak in de publieke dienstverlening.

Werken aan één Europese Digitale Markt

e-SENS streeft als project het idee na van één Europese Digitale Markt (Digital Single Market). Dit grootschalige project consolideert, verbetert en verbreedt technische oplossingen die de digitale dienstverlening tussen Europese lidstaten mogelijk maakt. Oplossingen die bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijfsvestiging in het buitenland vergemakkelijken. En het veilig en betrouwbaar verkrijgen van zorg in het buitenland versoepelen.

e-SENS bestaat uit 6 werkpakketten. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert 'WP3: sustainability & long-term governance'. ICTU ondersteunt EZ hierbij. WP3 richt zich op het duurzaam en effectief beleggen van de governance over (technische) oplossingen uit e-SENS, zoals: elektronische identiteiten, elektronische handtekeningen, elektronische levering en elektronische documenten. Hiervoor zijn nodig: standaarden, koppelvlakken en protocollen.

Daarnaast vervult ICTU een rol in ‘WP2: Communication and Marketing', waarbij gewerkt wordt aan een duurzame community voor alle ontwikkelingen in e-SENS en betrokken projecten.

ICTU draagt zo, samen met collega’s vanuit verschillende andere EU-lidstaten, bij aan activiteiten om meer bewustzijn en bekendheid te genereren over e-SENS en breed te communiceren over kennis en relevante inhoud.

Duurzaam beheer en governance

ICTU denkt in opdracht van EZ op Europees niveau mee over duurzaam beheer en governance van (technische) oplossingen, die grensoverschrijdende dienstverlening mogelijk maken. Hiervoor werken we, samen met andere partijen, scenario’s uit voor de korte termijn, middellange termijn en voor de periode na 2020. Hierbij is gewerkt met het beheer- en ontwikkelmodel BOMOS, een instrument voor beheer en governance van open standaarden. Een volgende stap is de ontwikkeling van een implementatieplan voor de Europese lidstaten.

Samenwerking binnen Nederland

In Nederland werken verschillende publieke organisaties samen aan e-SENS, waaronder het Bureau Forum Standaardisatie, de Directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW), uitvoeringsorganisaties zoals SVB en Rinis, Tenderned, TNO en ICTU.

e-SENS ging in mei 2013 van start. Het project heeft een doorlooptijd tot in 2016.

Website e-SENS Europa

Meer weten?