Aangesloten Overheidsorganisaties, Raad van Toezicht, Bestuur & Directie

In de Vergadering van Aangesloten Overheidsorganisaties en Raad van Toezicht van ICTU zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. Ongeveer twee keer per jaar vindt er een vergadering van de Vergadering van Aangesloten Overheidsorganisaties plaats. Daarnaast vindt ongeveer vier keer per jaar vindt er een vergadering van de Raad van Toezicht plaats. Het bestuur vergadert iedere twee weken met de directie.

Vergadering van Aangesloten Overheidsorganisaties

 • Namens de Staat: mevrouw E. Heijblom (voorzitter Vergadering van Aangesloten Overheidsorganisaties, huidige functie: directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie BZK)
 • Namens de Unie van Waterschappen: mevrouw M. Krug (huidige functie: MT-lid UvW)
 • Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: de heer L. Geluk (huidige functie: Algemeen Directeur VNG)
 • Namens het IPO: mevrouw P. Young (huidige functie: MT-lid IPO)

Raad van Toezicht

 • Namens de Staat: Mevrouw N.A. Vermeulen (voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie, huidige functie: Business Director Customized Solutions Nyenrode)
 • Namens de Staat: Mevrouw J.M.A. van Haren (huidige functie: Toezichthouder De Geschillencommissie en Stichting Corridor)
 • Namens de Unie van Waterschappen: De heer M.J. Kuipers (lid auditcommissie, huidige functie: Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: De heer N. Ducastel (lid remuneratiecommissie, huidige functie: Directeur-bestuurder VNG Realisatie/VNG Naleving en Directeur VNG Beleid – Informatiesamenleving)
 • Namens het Interprovinciaal Overleg: De heer J.C. van Ginkel (voorzitter auditcommissie, huidige functie: plaatsvervangend provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland)

Bestuur en Directie

Vlnr Wiepke Maljers, Anja Smorenburg, André Regtop, Karin van den Berg, Hans Verweij.

 • André Regtop, Bestuurder/Algemeen directeur
 • Anja Smorenburg, Directeur Bedrijfsvoering
 • Karin van den Berg, Bestuurssecretaris
 • Hans Verweij, Directeur Projecten
 • Wiepke Maljers, Directeur Advies/plv Algemeen directeur

Overzicht nevenactiviteiten Raad van Toezicht en Bestuur ICTU

Lees hier de oprichtingsstukken, statuten en reglementen van ICTU.