Actualisering governance ICTU, doel en werkwijze onveranderd

Nieuws 30 aug 2022

ICTU is in 2001 opgericht als een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met behulp van ICT.

ICTU is van en voor de overheid en is als stichting ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar zonder een directe aansturing, zodat ICTU aan opdrachten voor de gehele overheid kan werken.

ICTU staat er nu, 21 jaar later, goed voor. Dat was in 2021 voor het bestuur van ICTU tevens aanleiding om de governance van ICTU te evalueren, verder vooruitkijkend naar de toekomst.

Daarbij is geconstateerd dat die governance op een aantal punten kan worden bijgesteld, om deze beter aan te laten sluiten bij de actuele situatie in de praktijk en het ICTU van nu. En om haar status als interbestuurlijke samenwerkingsorganisatie te verstevigen.

Belangrijkste wijziging is daarbij dat het bestuur van ICTU wordt omgevormd naar een Raad van Toezicht, de functie van Algemeen Directeur die van bestuurder wordt, en er een opdrachtgeversberaad is ingesteld.

Voor deze statutenwijziging is de voorhangprocedure in gang gezet.
Een en ander loopt via een ambtelijk voorportaal en de Ministerraad. Het voorstel tot wijziging is in juli aangenomen in de MR en de staatssecretaris van BZK heeft de Eerste en Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de governancewijziging. Na het zomerreces hebben de Kamers tijd om vragen te stellen. Daarna is het aan de minister van BZK om goedkeuring te verlenen.

Voor meer informatie zie ook het bericht op Rijksoverheid.
 

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter